DA4E1A1B747EAC54EC78713432DC6081.jpg

複句慣用語·兩句慣用語,首句六字或以上

阿斗官食牙蕉皮,食一時得一時。

朝上無人莫做官,廚下無人莫去鑚。

千揀萬揀揀隻爛燈盞,千擇萬擇擇隻爛飯勺。

醜人自有醜人愛,爛鑊自有爛鑊蓋。

多啜婦娘多大舅,多啜男人多朋友。

打銅鑼手又攰,燒紙寶面又烏。

冬至唔過唔寒,夏至唔過唔暖。

狐狸唔知尾下臭,田螺唔知屎窟皺。

緊倚勢哎管鼻,撿到來餓絕氣。

看人做油煎煎,自家做臭火煙。

爛畚箕打湖鰍,走嘅走溜嘅溜。

老婆就心肝命袋,阿㜆就臭風鹹菜。

吂曾落水先唱歌,有落都唔多。

冇油麻唔成茶,冇婦娘唔成家。

你唔嫌厓籮疏,厓唔嫌你米碎。

蛇爭蛇蛙爭蛙,蝦公爭老蟹。

生子唔得子時到,生女唔得午時來。

殺頭生理有人做,蝕本生理冇人做。

心臼多懶洗碗,鴨嫲多懶生卵。

食死老公拑凳板,餓死老婆磨爛席。

食粥唔當食飯,炙火唔當踞炭。

爺娘記子長江水,子記爺娘冇擔竿長。

養子唔知得娘辛苦,養女正曉得謝娘恩。

羊有跪乳之恩,鴉有反哺之義。

周身生成驢子形,一時唔做發頭暈。