top of page
DA4E1A1B747EAC54EC78713432DC6081.jpg

複句慣用語·兩句慣用語,首句六字或以上

阿斗官食牙蕉皮,食一時得一時。

朝上無人莫做官,廚下無人莫去鑚。

千揀萬揀揀隻爛燈盞,千擇萬擇擇隻爛飯勺。

醜人自有醜人愛,爛鑊自有爛鑊蓋。

多啜婦娘多大舅,多啜男人多朋友。

打銅鑼手又攰,燒紙寶面又烏。

冬至唔過唔寒,夏至唔過唔暖。

狐狸唔知尾下臭,田螺唔知屎窟皺。

緊倚勢哎管鼻,撿到來餓絕氣。

看人做油煎煎,自家做臭火煙。

爛畚箕打湖鰍,走嘅走溜嘅溜。

老婆就心肝命袋,阿㜆就臭風鹹菜。

吂曾落水先唱歌,有落都唔多。

冇油麻唔成茶,冇婦娘唔成家。

你唔嫌厓籮疏,厓唔嫌你米碎。

蛇爭蛇蛙爭蛙,蝦公爭老蟹。

生子唔得子時到,生女唔得午時來。

殺頭生理有人做,蝕本生理冇人做。

心臼多懶洗碗,鴨嫲多懶生卵。

食死老公拑凳板,餓死老婆磨爛席。

食粥唔當食飯,炙火唔當踞炭。

爺娘記子長江水,子記爺娘冇擔竿長。

養子唔知得娘辛苦,養女正曉得謝娘恩。

羊有跪乳之恩,鴉有反哺之義。

周身生成驢子形,一時唔做發頭暈。

bottom of page